Slajdovi

KARTA MINERALNIH SIROVINA POSAVSKOG KANTONA

1:75 000

KARTA LEŽIŠTA INDUSTRIJSKIH MINERALNIH SIROVINA I GRAĐEVINSKIH MATERIJALA U FEDERACIJI BIH

R 1:400000

KARTA MINERALNIH SIROVINA KANTONA SARAJEVO

R 1:100000

KARTA KATASTARA PITKIH PODZEMNIH VODA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE sa stanjem 31.12.2019. godine

Federalni zavod za geologiju radio je na izradi katastara pitkih voda FBiH zajedno sa Agencijama za vodna područja sliva Save i Jadranskog mora , te Federalne uprave za civilnu zaštitu.
Do sada je obrađeno 56 općina sa preko 4000 izvora, bunara i bušotina pitkih voda.
Svi podaci su ažurirani GiS aplikaciji.Nalaze se u centralnoj bazi Federalnog zavoda za geologiju i u ISV_u nadležnih Agencija.
Slika 160

Klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

R 1:150 000

KARTA LEŽIŠTA, POJAVA I POTENCIJALNIH PROSTORA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA OPĆINE SANSKI MOST

 

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Podnaslov

KARTA MINERALNIH SIROVINA TUZLANSKOG KANTONA

 

0 0