kartiranje Terena
U Sektoru za geološke karte vrše se slijedeći poslovi i to:
 • priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa i standarda iz oblasti izrade osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženejrsko-geoloških, seizmotektonskih i drugih karata, 
 • vrši pripremu za štampanje geoloških karata iz prethodnog stava, 
 • vrši izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženejrsko-geoloških, seizmotektonskih, detaljnih i drugih karata, 
 • daje prijedloge i priprema informacije za Vladu Federacije iz oblasti korištenja geoloških karata,
 • priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa rada, 
 • razmatra prijedloge o potrebi izrade razlilčitih geoloških karata, 
 • vrši nadzor nad izradom geoloških karata, prati oblast geološkog kartiranja u naučnom i stručnom smislu,
 • unapredjuje izradu geoloških karata uvođenjem savremenih metoda, 
 • vrši obradu, sređivanje i održavanje geoloških karata, tekstualne i grafičke dokumentacije potrebnih za njihovu izradu
 • i vrši druge poslove iz djelokruga Sektora.

 

Sektor za geološke karte

Trenutno u sektoru za geološke karte aktulno je nekoliko projekta:


 • Izrada geološke karte Sarajevsko – Zeničkog basena M 1:10 000
 • Izrada hidro – geološke karte Sarajevsko – Zeničkog basena M 1:10 000
 • Izrada inženjersko – geološke karte Sarajevsko – Zeničkog basena M 1:10 000
 • Geološka karta mjerila 1:100000 list Bosanski Novi
 • Hidrogeološka karta Zeničko-sarajevskog basena
 • Hidrogeološka karta Unsko-sanskog kantona
0 0