Sektor za opće poslove

U sektoru za opće poslove vrše se slijedeći poslovi:
  • vrši pravne, kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove na nivou Zavoda, 
  • priprema opće akte Zavoda, 
  • priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na postavljanje odnosno raspoređivanje državnih službenika i namještenika, njihova prava i dužnosti, 
  • vodi matičnu evidenciju svih zaposlenih, formira vodi i čuva personalne dosjee državnih službenika i namještenika, 
  • vodi materijalno-finansijsko poslovanje, izradu finansijskog plana, obračun plaća i drugih naknada zaposlenih,
  • nabavku materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala, 
  • zavođenje, raspoređivanje i arhiviranje akata, 
  • administrativno-tehničke, kurirske, poslove upravljanja motornim vozilom,
  • čuvanje i čišćenje poslovne zgrade Zavoda i vrši druge poslove iz nadležnosti Sektora.
0 0