Glavni naučno-istraživački projekti od 1995 do 2005.

 1. Mineralne sirovine u obnovi Bosne i Hercegovine: Prva donatorska konferencija u Briselu 1995
 2. Studija “Mogućnost obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona na bazi mineralnih  sirovina; 1996-1997.
 3. Studija: “Hidrogeotermalni resursi područja Ilidže”, 2000.
 4. Projekt: “Geološka i hidrogeološka istraživanja termomineralnih voda Ilidže” 2001-2004 (Izrada projekata za istražno bušenje, nadzor na istražnom bušenju, izrada elaborata o rezultatima istraživanja)
 5. Supervizija: “ Istraživanje i izbor kamena za obnovu Starog mosta u Mostaru” 2001-2003.
 6. Studija: Ležišta mangana na području Bužima, 2004:
 7. Geološka karta planine Igman i sarajevskog polja 1:100 000 (90 km2), 2003-2004
 8. Projekt: Rekonstrukcija Šeher-Ćehajinog mosta u Sarajevu
 9. Projekt: Rekonstrukcija Latinske ćuprije  u Sarajevu (2004).
 10. Projekt: Rekonstrukcija tvrdjave Bijela Tabija u Sarajevu, (2004-2005)
 11. Projekti: Istraživanje tehničkog kamena (projekti i elaborati o rezervama) za ležišta dolomita, krečnjaka mermera, kvarckeratofira na području Kreševa, Kiseljaka, Viteza, Fojnice, Sarajeva, Cazina, Bihaća, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta. (1996-2002).
 12. Elaborati o rezervama uglja u Gračanici kod Bugojna i Kamengrad kod Sanskog Mosta (2005).
 13. Studije uticaja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina na okoliš, za slijedeće kamenolome: Rijeka Rača kod Srednjeg, Kamenolom Šišići kod Cazina, Kamenolom Gata kod Bihaća, itd. (1999-2004.)
 14. Seizmotektonska karta Bosne i Hercegovine 1:200 000 (2004).
 15. Projekt: Crna Rijeka, Izrada geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke karte za projekt izgradnje visoke brane Crna rijeka kod Sarajeva, 2005.
 16. Istraživanje zlata na ležištu Bakovići kod Fojnice (2004).
0 0