Vođenje katastara:

 • Katastar ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH
 • Katastar podzemnih pitkih voda FBiH
 • Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda FBiH
 • Katastar klizišta FBiH


Zakonski osnov za vođenje navedenih Katastara je:

 • Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine Federacije BiH“, br. 9/2010) 
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade Katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/11) 
 • Uredba o sadržaju i nositeljima jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obracsima na kojima se vode evidencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/07)


Geološke karte Federacije BiH

 • Geološka karta FBiH 1:10000
 • Hidrogeološka karta FBiH
 • Karta stabilnosti FBiH 1:10000
 • Inženjerskogeološka karta FBiH


 

Zakonski osnov za izradu geoloških karata Federacije BiH:

 1. Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine Federacije BiH“, br. 9/2010).
 2. Član 29 Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05)Istraživanje mineralnih sirovina


Istraživanje mineralnih sirovina će obuhvatiti istraživanje željezovotih konglomerata, zlata, srebra i bakra.


Nadzor na realizaciji ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i plina


Zakonski osnov za učešće u projektu istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj. 77/13).


Prikupljanje podataka i izrada geološke baze podataka (Geološki informacioni sistem)


Zakonski osnov za prikupljanje podataka i izradu baze podataka

 • Zakon o geološkim istraživanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/10)  
 • Uredba o sadržaju i nositeljima jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obracsima na kojima se vode evidencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/07).


Međunarodna saradnja


Aktivnosti  Federalnog zavoda za geologiju u međunarodnoj saradnji će se biti na osnovu Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za geologiju će kroz članstvo u  EuroGeouSurvey (Asocijacija geoloških zavoda Evrope) imati mogućnost da učestvuje u evropskim naučnoistraživačkim projektima. 

0 0