Sektor za hidrogeologiju

Slika

U Sektoru za hidrogeologiju provode se slijedeći poslovi i aktivnosti:

  • priprema zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti hidrogeoloških istraživanja, podzemnih pitkih, termalnih, mineralnih i termomineralnih voda;pravilnici
  • priprema prijedloga informacija za Vladu u oblasti podzemnih voda (Odluku o izradi Katastra .. Informacija .. i dr.);
  • priprema i izrada hidrogeoloških podloga za planiranje i razvoj vodosnabdijevanja ( HG karta Tuzlanskog kantona, HG karta SBK ..);
  • hidrogeološka istraživanja iz oblasti pitkih, termalnih, mineralnih i termomineralnih podzmenih voda;- Katastar termalnih voda, Katastra pitkih voda, Apopsbal program za Bihać, i dr... (link na tekst);
  • hidrogeološka istraživanja iz oblasti geotermalne energije ( programi IPA, međunarodni projekti – Budimpešta .. i dr.);
  • naučno-stručno usavršavanje zaposlenika u sektoru  ;
  • unapredjenje i uvođenje savremenih metoda u oblast hidrogeoloških istraživanja; izrada elaborata o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda;
  • saradnja sa drugim organima Federacije koji se bave problematikom vodosnabdijevanja i zaštite podzemnih voda (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencije za vodna područja, kantonalna ministarstva i zavodi, i dr.);
  • izrada elaborata o zaštiti voda; predlaganje i davanje stručnih mišljenja za potrebe uskadištenja opasnih i toksičnih materija u podzemlju;
  • priprema nacrta programa rada i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.
Hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona

HIDROGEOLOŠKA KARTA TUZLANSKOG KANTONA

Hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona izrađena je u skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za geologiju. Cilj izrade hidrogeološke karte Tuzlanskog kantona je objediniti i prikazati hidrogeološke karakteristike terena na prostoru Tuzlanskog kantona, izvore podzemnih voda i njihove hidrohemijske odlike, te podatke o sadašnjem korištenju i zaštiti podzemnih voda. Tuzlanski kanton ima veoma izražene potrebe za pronalaženjem dodatnih količina podzemnih voda za vodosnabdijevanje; u industrijskoj proizvodnji i poljoprivredi; bilansiranja rezervi i definiranja kvaliteta podzemnih voda; zaštite podzemnih voda od zagađenja; zaštite objekata od podzemnih voda; problematike rudničkih voda i njihovog korištenja, te potrebe povećanja stepena istraženosti područja za potrebe istraživanja slanih voda, nafte, geotermalne energije, vode za flaširanje, navodnjavanje, skladištenja CO2 i drugo.   

Hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona je, između ostalog, podloga i baza podataka za izradu strateških državnih dokumenata kao što su strategija i plan upravljanja vodama na nivou kantona i Federacije; planova korištenja i zaštite voda, uspostavu informacionog sistema voda; izradu prostornih planova, studija ranjivosti, zaštite okoliša i druge namjene.  

U prostoru Tuzlanskog kantona situirane su općine i gradovi koji uglavnom imaju veoma izražene potrebe za pronalaženjem i zahvatanjem dodatnih količina podzemnih voda za dugoročno rješavanje vodosnabdijevanja. U ovom prostoru su, također, situirani najveći energetski i industrijski kapaciteti Bosne i Hercegovine koji koriste površinske i podzemne vode; zatim najveća ležišta uglja koja sadrže značajne rezerve podzemnih voda potencijalnih za korištenje; a također se u ovom prostoru nalaze i najveća do sada istražena sadašnja i perspektivna nalazišta soli, nafte i geotermalne energije, što nedvosmisleno ukazuje na opravdanost izrade hidrogeološke karte ovog područja.     

Hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona je integralan dokument koji se sastoji od: 1) Hidrogeološke karte, 2) Kataloga pojava i objekata podzemnih voda i 3) Tumača Hidrogeološke karte.

Hidrogeološka karta grafički predstavlja rezultate hidrogeoloških istraživanja i ispitivanja podzemnih voda na prostoru Tuzlanskog kantona. Sadrži podatke o geološkoj građi, strukturno-tektonskim i hidrogeološkim karakteristikama terena; podatke o pojavama i objektima podzemnih voda, podatke o sadašnjem i potencijalnom korištenju voda, te podatke o zaštiti i ugroženosti podzemnih voda od zagađenja. Za izradu karte korišteni su svi raspoloživi relevantni podaci, državni dokumenti i stručna dokumentacija o geološkoj građi, hidrogeološkim karakteristikama i zaštiti podzemnih voda na prostoru Tuzlanskog kantona. Tehničku obradu Karte u GIS-u priredio je Dr.sc. Ć a z i m  Š a r i ć, dipl.inž.geologije.

Katalog pojava i objekata podzemnih voda tabelarno prikazuje osnovne podatke o svim značajnijim pojavama i objektima pitkih, mineralnih, termalnih i termomineralnih voda na prostoru Tuzlanskog kantona. Katalog pojava i objekata podzemnih voda urađen je na osnovu Katastra mineralnih, termalnih i termomineralnih voda koji je izradio Federalni zavod za geologiju, te Katastra pitkih podzemnih voda koji je izradio Federalni zavod za geologiju u saradnji sa Agencijom za slivno područje rijeke Save, Agencijom za slivno područje Jadranskog mora i Federalnom upravom civilne zaštite.

Katalog pojava i objekata podzemnih voda priredio je Dr.sc. Ć a z i m  Š a r i ć, dipl.inž.geologije.

Tumač hidrogeološke karte Tuzlanskog kantona sadrži sve relevantne podatke fizičko-geografskim karakteristikama prostora Tuzlanskog kantona, geološkoj građi, strukturno-tektonskim i hidrogeološkim karakteristikama terena, podatke o hidrogeološkim karakteristikama izvorišta, genezi, izdašnosti, kvalitetu, sadašnjem korištenju i zaštiti pitkih podzemnih voda na prostoru Tuzlanskog kantona. Tumač hidrogeološke karte Tuzlanskog kantona izradio je Prof.dr.sc. F e r i d  S k o p lj a k, dipl.inž.geologije.

Štampanje Hidrogeološke karte, Kataloga pojava i objekata podzemnih voda i Tumača hidrogeološke karte Tuzlanskog kantona izvršeno je u Federalnom zavodu za geologiju.

0 0