Sektor za hidrogeologiju

Slika

U Sektoru za hidrogeologiju provode se slijedeći poslovi i aktivnosti:

  • priprema zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti hidrogeoloških istraživanja, podzemnih pitkih, termalnih, mineralnih i termomineralnih voda;pravilnici
  • priprema prijedloga informacija za Vladu u oblasti podzemnih voda (Odluku o izradi Katastra .. Informacija .. i dr.);
  • priprema i izrada hidrogeoloških podloga za planiranje i razvoj vodosnabdijevanja ( HG karta Tuzlanskog kantona, HG karta SBK ..);
  • hidrogeološka istraživanja iz oblasti pitkih, termalnih, mineralnih i termomineralnih podzmenih voda;- Katastar termalnih voda, Katastra pitkih voda, Apopsbal program za Bihać, i dr... (link na tekst);
  • hidrogeološka istraživanja iz oblasti geotermalne energije ( programi IPA, međunarodni projekti – Budimpešta .. i dr.);
  • naučno-stručno usavršavanje zaposlenika u sektoru  ;
  • unapredjenje i uvođenje savremenih metoda u oblast hidrogeoloških istraživanja; izrada elaborata o količinama i kvalitetu svih podzemnih voda;
  • saradnja sa drugim organima Federacije koji se bave problematikom vodosnabdijevanja i zaštite podzemnih voda (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencije za vodna područja, kantonalna ministarstva i zavodi, i dr.);
  • izrada elaborata o zaštiti voda; predlaganje i davanje stručnih mišljenja za potrebe uskadištenja opasnih i toksičnih materija u podzemlju;
  • priprema nacrta programa rada i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.
0 0