Slajdovi

Slika

Doktorska Disertacija :  ekonomska Ocjena rudnika i ležišta obojenih METALA

Autor : Prpf.dr.Velimir Milutinović

Štanpa: Vojno štanparsko preduzeće, Beograd, 1961

Stranica : 157

Slika

Doktorska Disertacija : Petrološka studija motajičkog granitskog MASIVA

Autor : Drago Variček

Štanpa: NP "Oslobođenje"-Sarajevo, 1966

Stranica : 163

Slika

Doktorska Disertacija : Geološki sastavom i tektonski sklop otac okolineplanine Rumije

                                  u Crnogorskom primorju

Autor: Milašin Miladinović

Stampa: "Obod"-Cetinje 1964

Stranica: 96

Slika

Doktorska Disertacija: Geološki sastavom i tektonski sklop Srednjebosanskog basena sa

                                      naročitim osvrtom na Razvoj i ekonomskiu vrednost ugljenosnih facija

Autor: Radiša Milojević

Stampa: "Obod"-Cetinje 1964

Stranica: 118

Slika

Doktorska disertacija:Magmatske i tektonske strukture u ultramafitima bosanske

                                  serpentinske zone

Autor  :                     Jakob Pamić

Štampa:                     NP“Oslobođenje“-Sarajevo 1964

Stranica:                     105

Slika

Doktorska disertacija:Geologija područja sanskog paleozoika u sjevernoj Bosni

Autor: Marijan Jurić

Štampa: NIP Oslobođenje Sarajevo 1971

Stranica: 133

Slika

Doktorska disertacija:Geološko tektonska građa i povjest valjskih dinarida

Autor: Petar Miljuš

Štampa: Beograd 1972

Stranica: 74

Slika

Doktorska Disertacija : Geološki odnosi ugljenosnih TERENA Srednjobosanskih ugljenokopa

                                  Bile, Zenice, Breze i Kakja               

Autor: Mineta Muftić

Stampa: NP "Oslobođenje"-Sarajevo 1965

Stranica: 99

Slika

Doktorska disertacija: Biostratigrafski odnosi i tektonika gornjr krede šire okoline Kosjerića

                                   (zapadna Srbija)

Autor: Milena Pašić

Štampa:Grafičko preduzeće Akademija Beograd 1957

Stranica:176

Slika

Doktorska disertacija: Integracija podataka u ekspertskom sistemu ocjene nemetaličnih

                                      mineralnih sirovina krečnjaka u širem obodu Tuzlanskog basena

Autor: Rejhana Redžepović

Štampa : ARS Grafika Tuzla 2006

Stranica : 146

Slika

Doktorska disertacija : Struktura kristalastog kompleksa Vlasine na širem području

                                    Crne trave

Autor : Budimir S. Petrović

Štampa : Beograd 1969

Stranica : 222

Slika

Doktorska disertacija : Rudne parageneze u oblasti Srebrenice (istočna Bosna)

Autor : Mehmed Ramović

Štampa : NP“Oslobođenje“-Sarajevo 1963

Stranica : 93

Slika

Doktorska disertacija : Mineralogija, geohemija i geneza sedimentnih manganskih

                                    ležišta Jugoslavije

Autor : Vojislav Vujanović

Štampa : Grafičko preduzeće“ Radiša Timotić“-Beograd  1968

Stranica : 82

Slika

 

Doktorska disertacija : Anomalno magnetsko polje i građa unutrašnjih Dinarida

Autor : Slobodan Vukašinović

Štampa : Grafičko preduzeće „Radiša Timotić“-Beograd 1976

Stranica : 91

Slika

Doktorska disertacija : Geologija područja između Jajca – Donjeg Vakufa i Kupresa

Autor : Lazar Vujnović

Štampa : IGTRO“Univerzal“- Tuzla 1980

Stranica : 103

Slika

Doktorska disertacija : Marinski paleogen Crne Gore

Autor : Andrija Pavić

Štampa : Titograd 1970

Stranica : 181

Slika

Doktorska disertacija : Metalogenija metamorfikuma drinske oblasti (zapadna Srbija)

Autor : Radule Popović

Štampa : Srboštampa 1984

Stranica : 128

Slika

Doktorska disertacija : Geneza pretortonskih miocenskih sedimenata na prostoru između

                                       Drine i Une

Autor : Časlav Jovanović

Štampa : IGTRO „Univerzal“-Tuzla 1980

Stranica : 157

Slika

Doktorska disertacija : Geološki sastav i tektonski odnosi terena između Sarajeva i

                                        Nevesinja

Autor : Mojićević Mladen

Štampa : „Univerzal“ – Tuzla 1978

Stranica : 132

Slika

 

Doktorska disertacija : Geološki i hidrogeološki odnosi područja srednje Bosne

Autor : Branislav M. Đerković

Štampa : NIP“Oslobođenje“-Sarajevo 1971

Starnica : 170 

Slika

Doktorska disertacija : Geologija Čabulja planine u Hercegovini

Autor : Salim Behlilović

Štampa : NP „Oslobođenje“-Sarajevo 1964

Stranica : 78

Slika

Doktorska disertacija : Gasovi u podzemnim vodama s posebnim osvrtom na njihovo

                                       prisustvo u mineralnim vodama Srbije

Autor : Nadežda Dimitrijević

Štampa : Graičko preduzeće“ Radiša Timozić“ – Beograd 1975

Stranica : 177

Slika

Doktorska disertacija : Neogen između Motajice i Ljubića (prnjavorski basen)

Autor : Marko Eremija

Štampa : Sarajevo 1969

Stranica : 140

Slika

Doktorska disertacija : Geološki sastav i tektonski sklop terena paleozoika i mezozoika

                                     između Konjica i Prozora sa naročitim osvrtom na ležišta Fe,Mn rude

Autor : Čelebić M.Đorđe

Štampa : NP“Oslobođenje“-Sarajevo 1967

Stranica : 117 

Slika

Doktorska disertacija : Geologija ležišta boksita Crne Gore

Autor : Pavle Burić

Štampa : NP“Oslobođenje“-Sarajevo 1966

Stranica : 237

Slika

Doktorska disertacija : Stratigrafija lijasa Zalomke i Gacka u Hercegovini kao osnova

                                    Biostratigrafske podele donje jure u Dinaridima

Autor : Miodrag B. Gaković

Štampa : ŠRO“Rade Bitanga“- Mostar 1986

Stranica : 155
Slika

Doktorska disertacija : Odnosi podzemnih voda područja Ilidže kod Sarajeva

Autor : Ferid Skopljak

Štampa : ARS Grafika –Tuzla 2006

Stranica : 271

Slika

Doktorska disertacija : Inženjerskogeološke odlike teritorija srenje Bosne

Autor : Ljubomir Rokić

Štampa : Sarajevo 1977

Stranica : 272

0 0