NKARTA LEŽIŠTA UGLJEVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH uradio je Kartu ležišta ugljeva Federacije Bosne i Hercegovine.
Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja (46), lignita (24) i treseta (2).
Ležišta na Karti su razvrstana prema statusu eksploatacije na sljedeće kategorije:
- ležišta u eksploataciji;
- ležišta u pripremi za eksploataciju;
- ležišta na kojim nije vršena eksploatacija;
- ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija.
Na karti su unešene i konture ugljenih basena (treseta, lignita i mrkog uglja), koji obuhvataju samo dijelove neogeonih ugljenih basena, na kojima je dokazano postojanje uglja, na osnovu istražnih radova ili izdanaka uglja.
Slika 131

Klikom na sliku preuzimate kartu u punoj veličini

Karta mineralnih sirovina

Slika
Pri izradi Karte mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine korišteni su podaci iz projekta "Katastar ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine". Karta je urađena u GIS formatu.

KARTA MINERALNIH SIROVINA HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je uradio Kartu mineralnih sirovina Hercegovačko – neretvanskog kantona. Karta je urađena u GIS formatu. Na njoj je prikazan status svih ležišta u septembru 2014. godine, u zavisnosti od dokumentacije koju posjeduju privredna društva koja se bave eksploatacijom, kao i trenutnog stanja eksploatacije. Podaci o ležištima dobiveni su od Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ministarstva privrede HNK, kao i uvidom u stanje na terenu.   
Za pregled karte u punoj veličini  kliknite na link ispod ili na sliku sa strane.
Slika 93

Klikom na sliku preuzmite kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA TUZLANSKOG KANTONA


U Sektoru za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je u GIS formatu urađena Karta mineralnih sirovina Tuzlanskog kantona. Na njoj su prikazana ležišta mineralnih sirovina, te njihov status u maju 2015. godine, u zavisnosti od trenutnog stanja eksploatacije, kao i dokumentacije koju posjeduju privredna društva koja se bave eksploatacijom. Karta je nastala zahvaljujući prvenstveno podacima koji su prikupljeni u okviru projekta izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine koji se vodi u Federalnom zavodu za geologiju. Ostali podaci koji su korišteni prilikom izrade ove karte su dobiveni od Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Komisije za koncesije TK. U septembru 2014. godine je urađena i Karta mineralnih sirovina Hercegovačko-neretvanskog kantona (može se pogledati u rubrici "Tematske geološke karte").Za pregled karte u punoj veličini kliknite na link ispod ili na sliku sa strane

Slika 105

Klikom na sliku preuzmite kartu u punoj veličini

0 0