KARTA LEŽIŠTA UGLJEVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH uradio je Kartu ležišta ugljeva Federacije Bosne i Hercegovine.

Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja  (46), lignita (24) i treseta (2).

Ležišta na Karti su razvrstana prema statusu eksploatacije na sljedeće kategorije:

  • ležišta u eksploataciji;

  • ležišta u pripremi za eksploataciju;

  • ležišta na kojim nije vršena eksploatacija;

  • ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija.

Na karti su unešene i konture ugljenih basena (treseta, lignita i mrkog uglja), koji obuhvataju samo dijelove neogeonih ugljenih basena, na kojima je dokazano postojanje uglja, na osnovu istražnih radova ili izdanaka uglja.
Slika 146

Klikom na sliku preuzimate kartu u punoj veličini

GEOLOŠKA KARTA TUZLANSKOG KANTONA

Slika 147

klikom na sliku dobivamo kartu u punoj veličini

KARTA LEŽIŠTA, POJAVA I POTENCIJALNIH PROSTORA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA OPĆINE SANSKI MOST

 

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Podnaslov

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Jedna od prioritetnih aktivnosti Federalnog zavoda za geologiju je izrada karata mineralnih sirovina. Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je uradio Kartu mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem u oktobru 2016. godine. Karta je urađena u GIS formatu. Na karti su prikazane pozicije svih važnijih ležišta mineralnih sirovina sa područja tog kantona, prostiranje ugljenih basena, kao i zone sa ležištima i pojavama metaličnih mineralnih sirovina. Karta mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona će pomoći pri definisanju potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina, izradi prostornih planova kantona i općina, a možda i najvažnije od svega je da obezbjeđuje podatke koji mogu privući direktna strana ulaganja u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
Slika 151

klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

0 0