Slajdovi

KARTA MINERALNIH SIROVINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju uradio je Kartu mineralnih sirovina Unsko-Sanskog kantona u razmjeri 1:150 000, u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine.

 Na karti je prikazano preko 180 ležišta i pojava mineralnih sirovina.

  Energetskih mineralnih sirovina na prostoru Unsko-sanskog kantona prisutna su ležišta i pojave mrkog uglja, a skoncentrisana su u dva ugljena basena: Kamengradskom i Cazinsko-tržačkom. Eksploatacija mrkog uglja vrši se samo na površinskom kopu Zlauše-Fajtovci, koji se nalazi u okviru Kamengradskog ugljenog basena.

  Metaličnih mineralnih sirovina, na prostoru Unsko-sanskog kantona nalazimo ležišta boksita, mangana i željeza. Oko 50 ležišta i pojave boksita nalazi se u okviru 19 zona. Zone su podijeljene po starosti boksita na: trijaske, jurske i kredne. Na karti je prikazano ukupno 8 ležišta i pojava željezne rude koncentrisanih na prostoru općine Sanski Most, a nalaze se na rubu Unsko-sanskog paleozoika. Zona sa ležištima i pojavama mangana zahvata prostor općina Bužim, Cazin i Velika Kladuša. Na karti su prikazana 23 ležišta i važnije pojave. U skoro svim ležištima metaličnih mineralnih sirovina prekinuta je eksploatacija, a nova istraživanja nisu provođena više od 30 godina, osim na par ležišta boksita. Eksploatacija mangana vrši se trenutno samo na ležištu Popović Polje, a boksita samo na ležištu Oštrelj. Nekoliko ležišta boksita je u pripremi za eksploataciju.

 Nemetalične mineralne sirovine prikazane na karti razvrstane su na:

- industrijske minerale i stijene (gips, kvarcni pijesak, barit, keramičke gline i tuf);

- građevinske materijale (opekarske gline, krečnjak kao prirodni (arhitektonsko-građevinski i pločasti) kamen i dolomit koji se koristi kao sirovina za punila i kao agregat;

- agregate (drobljeni kamen krečnjak i drobljeni kamen dolomit).

 Status eksploatacije ležišta na Karti mineralnih sirovina Unsko-Sanskog kantona za metalične i energetske mineralne sirovine predstavljen je na osnovu znakova, a kod nemetaličnih mineralnih sirovina, na osnovu boje kojom su napisani nazivi ležišta.

Status ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina razvrstan je na sljedeće kategorije:

  • ležišta na kojima postoji eksploataciono pravo (ležišta sa potpunom dokumentacijom na kojima se vrši eksploatacija);
  • ležišta na kojima postoji istražno pravo (ležišta u fazi istraživanja);
  • ležišta sa nepotpunom ili bez dokumentacije, a na kojima se povremeno ili stalno vrši eksploatacija;
  • ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija i
  • ležišta na kojima nije vršena eksploatacija. 
Slika 154
0 0