Slajdovi

SEKTOR ZA MINERALNE SIROVINE

U sektoru za mineralne sirovine urađeni su sljedeći projekti:

 • Urađeno je preko 300 katastarskih listova za ležišta energetskih, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina i to prvenstveno za ležišta koja su u eksploataciji i posjeduju potrebnu ili djelimičnu dokumentaciju za rad,
 • štampan je Katastar ugljeva Federacije BiH sa stanjem na dan 31. 12. 2008. godine,
 • u proteklom periodu su za potrebe Federalnog Ministarstva energije, industrije i rudarstva urađeni godišnji izvještaji o stanju rezervi energetskih, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina Federacije BiH,
 • urađen je Izvještaj o stanju rezervi uglja u Bugojanskom ugljenom basenu – za potrebe Federalnog Ministarstva energije, industrije i rudarstva,
 • urađen je Izvještaj o bilansnim rezervama uglja i njihovom kvalitetu na prostoru Federacije BiH – za potrebe Federalnog Ministarstva energije, industrije i rudarstva,
 • pripremljena je prezentacija ležišta olova i cinka u BiH – za investitore iz Republike Turske,
 • urađen je Katalog potencijalnih lokaliteta za eksploataciju mineralnih sirovina – za potrebe Vlade Federacije BiH,
 • štampan je Katastar nemetaličnih mineralnih sirovina Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2009. godine,
 • izvedena je rekognoscirajuća prospekcija ukrasnog kamena na prostoru Unsko – sanskog kantona i urađen izvještaj o istoj,
 • urađena je Karta potencijalnih prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za potrebe izrade Prostornog plana Federacije BiH,
 • urađena je Karta ležišta i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina za potrebe izrade prostornog plana općine Bužim,
 • urađena je Karta ležišta i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina za potrebe izrade prostornog plana općine Prozor,
 • urađen je Izvještaj o mineralnim resursima općine Jablanica sa kartom ležišta i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina općine Jablanica,
 • za potrebe Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije urađena je Karta ležišta i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina Hercegovačko – neretvanskog kantona, 
 • urađeno je Uputstvo za izradu glavne baze podataka o ležištima mineralnih sirovina Federacije BiH u GIS-u,
 • urađena je Karta istražnih prostora i eksploatacionih polja mineralnih sirovina Federacije BiH u Arc GIS-u (za potrebe izrade Prostornog plana Federacije BiH),
 • radi se redovno ažuriranje baze podataka o istražnim prostorima i eksploatacionim poljima za sve vrste mineralnih sirovina Federacije BiH, a za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
 • kontinuirano se ažuriraju postojeći i po potrebi otvaraju novi katastrski listovi ležišta i pojava mineralnih sirovina, a na osnovu podataka iz novih rješenja i drugih dokumenata (elaborati, projekti, ugovori o koncesijama i sl.),
 • kontinuirano se vrši unošenje novih i ažuriranje postojećih podataka o ležištima mineralnih sirovina u GIS bazi,
 • djelatnici Sektora su bili nosioci izrade Pravilnika o načinu vođenja evidencije i izrade Katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora Federacije BiH,
 • urađen je bilans rezervi mineralnih sirovina Federacije BiH (sa stanjem 31.12.2010. godine),
 • urađena je Karta istražnih prostora i eksploatacionih polja ležišta mineralnih sirovina Federacije BiH u Arc GIS-u, a za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
 • urađen je izvještaj o rezervama i kvalitetu ležišta ugljeva Federacije BiH (stanje rezervi na dan 31.12. 20012. godine) za potrebe FMERI,
 • za potrebe FMERI, a u vezi sa interesovanjem privrednika iz Republike Turske urađen je Izvještaj o rezervama i kvalitetu uglja u neogenim basenima Banovića, Seone, Đurđevika i Kongore,
 • redovno godišnje se za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja popunjavaju obrasci br. 4.4. i 4.8. o geološkim karakteristikama terena i ležištima mineralnih sirovina Federacije BiH,
 • započelo se sa izradom Geohemijske karte Federacije BiH (otpočelo je unošenje geohemijskih podataka dobivenih u ranijem periodu za prostor Vareške rudne zone i dijela Srednjobosanskih škriljavih planina – područje Mačkare i Mračaja).
 • urađena je Karta mineralnih sirovina Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa stanjem u septembru 2014. godine.
 • urađena je Karta mineralnih sirovina Tuzlanskog kantona sa stanjem u maju 2015. godine.
0 0