PROJEKTI U BiH

Glavni naučno-istraživački projekti od 1995 do 2005.
 1. Mineralne sirovine u obnovi Bosne i Hercegovine: Prva donatorska konferencija u Briselu 1995
 2. Studija “Mogućnost obnove i razvoja Unsko-Sanskog kantona na bazi mineralnih  sirovina; 1996-1997.
 3. Studija: “Hidrogeotermalni resursi područja Ilidže”, 2000.
 4. Projekt: “Geološka i hidrogeološka istraživanja termomineralnih voda Ilidže” 2001-2004 (Izrada projekata za istražno bušenje, nadzor na istražnom bušenju, izrada elaborata o rezultatima istraživanja)
 5. Supervizija: “ Istraživanje i izbor kamena za obnovu Starog mosta u Mostaru” 2001-2003.
 6. Studija: Ležišta mangana na području Bužima, 2004:
 7. Geološka karta planine Igman i sarajevskog polja 1:100 000 (90 km2), 2003-2004
 8. Projekt: Rekonstrukcija Šeher-Ćehajinog mosta u Sarajevu
 9. Projekt: Rekonstrukcija Latinske ćuprije  u Sarajevu (2004).
 10. Projekt: Rekonstrukcija tvrdjave Bijela Tabija u Sarajevu, (2004-2005)
 11. Projekti: Istraživanje tehničkog kamena (projekti i elaborati o rezervama) za ležišta dolomita, krečnjaka mermera, kvarckeratofira na području Kreševa, Kiseljaka, Viteza, Fojnice, Sarajeva, Cazina, Bihaća, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta. (1996-2002).
 12. Elaborati o rezervama uglja u Gračanici kod Bugojna i Kamengrad kod Sanskog Mosta (2005).
 13. Studije uticaja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina na okoliš, za slijedeće kamenolome: Rijeka Rača kod Srednjeg, Kamenolom Šišići kod Cazina, Kamenolom Gata kod Bihaća, itd. (1999-2004.)
 14. Seizmotektonska karta Bosne i Hercegovine 1:200 000 (2004).
 15. Projekt: Crna Rijeka, Izrada geološke, inženjerskogeološke i hidrogeološke karte za projekt izgradnje visoke brane Crna rijeka kod Sarajeva, 2005.
 16. Istraživanje zlata na ležištu Bakovići kod Fojnice (2004).
Glavni naučno-istraživački projekti do 1992. god.
 1. Izrada osnovne geološke karte BiH 1:100.000
 2. Izrada Osnovne hidrogeološke karte BiH 1:100.000
 3. Izrada inženjersko-geološke karte BiH 1:100.000
 4. Edicija Mineralne sirovine BiH I i II tom
 5. Edicija Geologija BiH u IV knjige
 6. Istraživanja rezervi i kvaliteta resursa kao podloga za otvaranje slijedećih rudnika:
  Željeza: Ljubija, Radovan, Vareš
  Olova: Srebrenica, Vareš, Olovo
  Boksita: Vlasenica, Jajce, Hercegovina
  Barita: Kreševo, V. Kladuša
  Uglja: Gacko, Ugljevik, S. Most, Kreka, Zenica, Kakanj
  Gipsa: D. Vakuf, G. Vakuf
  Tehnički kamen: većina kamenoloma u BiH
  Arhitektonski kamen: Jablanica, Vareš, Novi Travnik, Bihać
 7. Izrada bilansa rezervi pitkih, mineraralnih, termalnih i termomineralnih boda Bosne i Hercegovine, tri puta
 8. Katastar vodnih pojava i objekata Bosne i Hercegovine, 1:50.000,
 9. Izrada Hidrogeološke i Karte mineralnih, termalnih i termomineralnih voda BiH 1:500.000 i 1:200.000 sa tumačima,
 10. Osnovna hidrogeološka karta BiH, 1:100.000 sa kompletnom dokumentacijom listovi Sarajevo, Vareš, Prača, mostar, Bijeljina, Brčko, Zenica,
 11. Geotermalni atlas Bosne i Hercegovine u sklopu Geotermalnog Atlasa Evrope,
 12. Fundamentalna, regionalna i detaljna istraživanja u raznim privrednim granama,
 13. Istraživanje i zahvatanje podzemnih voda za vodosnabdjevanje gradova i naselja kao što su: Bosanska Krupa, Otoka, Prijedor, Banja Luka, Breza, Sarajevo, Rogatica, Višegrad, Bratunac, Zvornik, Bijeljina, Bosansko Grahovo, Glamoč, Mostar, Čapljina i dr.
 14. Istraživanja i zahvatanja bušenjem bušotina i bunara mineralnih, termalnih i termomineralnih voda: Tešanj, Višegradska Banja, Gradačac, Gračanica, Kulaši, Gornji Šeher, Slatina Ilidža, Sanska Ilidža, Gata, Ilidža – Sarajevo, Kakanj, Ribnica, Fojnica, Lješljani, Dvorovi, Blažuj
 15. Regionalna istraživanja geotermalne energije Brčkog, Sprečanske rasjedne zone, Bosanske Krajine, Banjalučkog regiona i Bihačkog bazena,
 16. Istraživanje i zahvatanje dubokim bušenjem do 2.500 m dubine od površine terena geotermalnih resursa Semberije.

Aktivni projekti

Vođenje katastara:

  - Katastar ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH

  - Katastar podzemnih pitkih voda FBiH,

 - Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda FBiH

  - Katastar klizišta FBiH,

Zakonski osnov za vođenje navedenih Katastara je:

Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine Federacije BiH“, br. 9/2010) Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade Katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/11) Uredba o sadržaju i nositeljima jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obracsima na kojima se vode evidencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/07)


 Geološke karte Federacije BiH


Geološka karta FBiH 1:10000

Hidrogeološka karta FBiH

Karta stabilnosti FBiH 1:10000

Inženjerskogeološka karta FBiH


 

Zakonski osnov za izradu geoloških karata Federacije BiH


1. Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine Federacije BiH“, br. 9/2010).


2. Član 29 Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05)


 

Istraživanje mineralnih sirovina


Istraživanje mineralnih sirovina će obuhvatiti istraživanje željezovotih konglomerata, zlata, srebra i bakra.


 

 Nadzor na realizaciji ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i plina


Zakonski osnov za učešće u projektu istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH


Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj. 77/13).


 

Prikupljanje podataka i izrada geološke baze podataka (Geološki informacioni sistem)


Zakonski osnov za prikupljanje podataka i izradu baze podataka


Zakon o geološkim istraživanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/10) i Uredba o sadržaju i nositeljima jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obracsima na kojima se vode evidencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/07).


 


 


 


0 0