Slajdovi

Slika

U skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 77/13 i 19/17) i Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1556/2019 od 23.12.2019. godine

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  I FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Objavljuju

JAVNO NADMETANJE ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Dokumentacija o uslovima i načinu sudjelovanja na Javnom nadmetanju za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine biti će objavljena na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine www.fbihvlada.gov.ba, web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba kao i u dnevnim i sedmičnim obavještenjima koje IHS Markit dostavlja svojim pretplatnicima.

Javno nadmetanje otvoreno je do 27. maja 2020. godine i vrši se u svrhu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju putem potpisivanja ugovora o koncesiji između Vlade Federacije BiH i odabranog ponuđača.

Prostor za koji se raspisuje javno nadmetanje obuhvata 4 bloka. Tri bloka nalaze se na prostoru Panonskog bazena - Blok BiHPo1, Blok BiHPo2, Blok BiH Tz i jedan blok na prostoru Dinarida – Blok BiH D1.

Sve relevantne informacije i javne obavijesti vezano za Javno nadmetanje biti će dostupne na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba.0 0