Slajdovi

Karta ležišta, pojava i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina općine Sanski Most

Sektor za mineralne sirovine Fedaralnog zavoda za geologiju uradio je presjek stanja u oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, za potrebe izrade dugoročnog Prostornog plana općine Sanski Most, a na zahtjev Službe za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove ove općine. U ovom dokumentu su navedeni najvažniji podaci vezani za ležišta i pojave mineralnih sirovina, koje su do sada otkrivene na prostoru ove općine. Za potrebe izrade Prostornog plana urađena je i „Karta ležišta, pojava i potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina općine Sanski Most“. Karta je urađena u GIS formatu, u razmjeri 1:50 000 i 1:150 000, na osnovu rezultata ranijih istraživanja i geoloških karata ležišta i pojava mineralnih sirovina i dijelova Osnovnih geoloških karata, koje zahvataju ovu općinu.
Na karti su prikazane:
- pozicije ležišta i pojava metaličnih, energetskih i nemetaličnih mineralnih sirovina
- konture basena mrkog uglja Kamengrad (zapadna i istočna sinklinala)
- granice odobrenih istražih prostora i eksploatacionih polja ležišta mineralnih sirovina
- status ležišta u odnosu na eksploataciju (ležište u eksploataciji, ležište na kome je prekinuta eksploatacije ili ležište na kome nije vršena eksploatacija)
- granice potencijalnih prostora u okviru kojih bi se mogla širiti postojeća ležišta ili pronaći nova ležišta mineralnih sirovina
- ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina na karti su razvrstana prema mogućnostima njihove upotrebe na:
- industrijske minerale i stijene
- građevinske materijale
  a)sirovine za proizvodnju opeke
  b) sirovine za proizvodnju kreča, cementa i punila
- agregate.
Slika 156

Klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

0 0