Slajdovi

KARTA MINERALNIH SIROVINA POSAVSKOG KANTONA

1:75 000

Sektor za mineralne sirovine i Sektor za hidrogeologiju Federalnog zavoda za geologiju uradili su Kartu mineralnih sirovina Posavskog kantona u razmjeri 1:75 000. Karta je urađena u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine, te Katastra mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i Katastra pitkih voda Federacije Bosne i Hercegovine. Karta je pogodna za korištenje prilikom izrade prostornih planova Posavskog kantona i općina.

Na karti su prikazane:
- Energetske mineralne sirovine;
- Nemetalične mineralne sirovine;
- Termalne i termomineralne vode i
- Pitke vode.

Od energetskih mineralnih sirovina, na prostoru Posavskog kantona prikazana su dva istražna bloka za naftu (BiH Po1 i BiH Po2), kao i pozicije dvije naftne bušotine koje nisu nabušile naftu.

Nemetalične mineralne sirovine na karti razvrstane su na:
- građevinske materijale (opekarske gline),
- agregate (šljunak i pijesak).
Za navedene mineralne sirovine na karti smo unijeli predložene prostore za istraživanje i eksploataciju: opekarske gline, šljunka i pijeska.

Status ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina na Karti mineralnih sirovina Posavskog kantona definisan je na osnovu boje kojom su napisani nazivi ležišta na:
- Eksploataciono polje (ležišta sa potpunom dokumentacijom na kojima se vrši eksploatacija – naziv ležišta je crne boje npr. Tolisa I);
- Ležište sa nepotpunom ili bez dokumentacije (naziv ležišta je crvene boje npr. Tekerovac);
- Ležište na kojima je prekinuta eksploatacija (naziv ležišta je ljubičaste boje npr. Lještrak).

Termalne i termomineralne vode na karti su razvrstane na:
- Bušotina sa termalnom vodom; - Bušotina sa termomineralnom vodom;
- Bušotina sa termomineralnom vodom i pojavom ugljovodonika.

Pitke vode su prikazane na karti kao:
- Vodoopskrbni bunar;
- Bunar za navodnjavanje i
- Osmatrački pijezometar.
0 0