Slajdovi

KARTA MINERALNIH SIROVINA KANTONA SARAJEVO

Kartu mineralnih sirovina Kantona Sarajevo u razmjeri 1:100 000 uradio je Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju. Karta je urađena u sklopu Projekta „Katastar ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine“.
Na karti je prikazano 47 ležišta i pojava mineralnih sirovina.
Od energetskih mineralnih sirovina na prostoru Kantona Sarajevo prisutna su ležišta mrkog uglja na kojima nije vršena eksploatacija: Breza Sovrle - Salkanov Han i Mrakovo – Misoča. Ova dva ležišta prostiru se u jugistočnom dijelu Sarajevsko-zeničkog ugljenog basena, a nalaze se u sklopu eksploatacionog polja, odnosno istražnog prostora „Rudnika mrkog uglja Breza“. U ovom dijelu ugljenog basena utvrđeni su: glavni i prvi podinski ugljeni sloj. Ležište mrkog uglja Breza Sovrle – Salkanov Han detaljno je istraženo na prostoru istoimenog eksploatacionog polja i na njemu je planirana površinska eksploatacija uglja. Regionalnim geološkim istraživanjem 1984. godine istraženo je područje između Misoče i Mrakova do Salkanovog Hana na sjeveru. Na području Misoča - Mrakovo nisu vršena druga istraživanja, odnosno prostiranje ugljenih slojeva nije provjereno istražnim bušenjem. Na osnovu regionalnih istraživanja izračunate su velike potencijalne i prognozne rezerve mrkog uglja, koje bi se trebale potvrditi daljim detaljnim istraživanjima.
U Kantonu Sarajevo na više mjesta otkrivene su manje pojave lignita u okviru „Koševske ugljene serije“, a najveća pojava lignita nalazi se u Rakovici, iako za njenu eksploataciju nema ekonomske opravdanosti.

Od metaličnih mineralnih sirovina na prostoru Kantona Sarajevo nalaze se:
- ležišta i pojave mangana (Čevljanovići, Gojanovići, Grk, Vrgalj i dr.);
- polimetalično olovno – cinkano ležište sa pojavama srebra i zlata (Majne) ;
- ležište žive (Draževići).

Na Karti mineralnih sirovina Kantona Sarajevo prikazane su i zone sa ležištima i pojavama ovih metaličnih mineralnih sirovina. U svim ležištima metaličnih mineralnih sirovina davno je prekinuta eksploatacija, a nova istraživanja nisu provođena više od 50 godina.

Nemetalične mineralne sirovine koje su prikazane na karti razvrstane su na:
- industrijske minerale i stijene (pojave: gipsa, barita i kvarcita);
- građevinske materijale (opekarske gline, krečnjak kao prirodni arhitektonsko
- građevinski kamen i karbonatna breča kao prirodni arhitektonsko-građevinski kamen.
- agregate (drobljeni kamen krečnjak, drobljeni kamen dolomit, šljunak i pijesak).

Na Karti mineralnih sirovina Kantona Sarajevo status eksploatacije ležišta metaličnih i energetskih mineralnih sirovina predstavljen je na osnovu znakova, a kod nemetaličnih mineralnih sirovina, na osnovu boje kojom su napisani nazivi ležišta. Status ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina razvrstan je na sljedeće kategorije:
- ležišta na kojima postoji eksploataciono pravo (ležišta sa potpunom dokumentacijom na kojima se vrši eksploatacija);
- ležišta na kojima postoji istražno pravo (ležišta u fazi istraživanja);
- ležišta sa nepotpunom ili bez dokumentacije, a na kojima se povremeno ili stalno vrši eksploatacija;
- ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija i
- ležišta na kojima nije vršena eksploatacija.
Slika 165

Klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

0 0