KARTA INDUSTRIJSKIH MINERALA I STIJENA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ova karta je napravljena u cilju  da prikaže prostorno gdje se nalaze različita ležišta industrijskih minerala i stijena i kakav je njihov status u pogledu istraženosti i eksploatacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi preglednosti karte pored ležišta prikazane su samo pojave gipsa i bušotina sa pojavom kamene soli, dok su ostale pojave mineralnih sirovina izostavljene. Karta je urađena  u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine u razmjeri  1:400 000, a uradio je Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju.

Na karti je prikazano 11 vrsta industrijskih minerala i stijena i 115 ležišta i pojava.

 Od vrsta industrijskih minerala i stijena na prostoru Federacije BiH zastupljene su: gips, magnezit, barit, pirofilit, kamena so, kvarcit, kristalni i žični kvarc, kvarcni pijesak, keramičke i vatrostalne gline, jezerska kreda i industrijski krečnjak.

 Na Karti ležišta industrijskih minerala i stijena FBiH, status ležišta i pojava mineralnih sirovina se može raspoznati na osnovu boje, kojom su napisani nazivi ležišta i pojava, a kod pojava je i manja veličina znaka u odnosu na ležište. Usvojili smo da  simboli ležišta i pojava industrijskih minerala i stijena budu žute boje, kao i na ostalim kartama mineralnih sirovina  koje smo ranije uradili.

 Status ležišta prema stepenu istraženosti i stadijumu eksploatacije razvrstali smo na sljedeće kategorije:

(Nazivi ležišta i pojava napisani su raznim bojama shodno statusu)

 

Crnom bojom                    -  Eksploatacijono polje (ležište koje ima eksploataciono pravo, odnosno

                                           ležište sa potpunom dokumentacijom na kojem se vrši eksploatacija);

Plavom bojom                   -  Istražni prostor  (ležište  koje ima istražno pravo ili je u fazi istraživanja);

Ljubičastom bojom            -  ležište sa dokazanim rezervama na kome nije vršena eksploatacija;

Zelenom bojom                 -  ležište na kome nije vršena eksploatacija;

Pink bojom                       -  ležište na kome je prekinuta eksploatacija i

Svijetlosmeđom  bojom     - ležište na kojem je završena eksploatacija.
0 0