Slajdovi

Slika


EU program  Intereg Danube Transnational Programme
Naziv projekta SEDIMENT-QUALITY INFORMATION,MONITORING AND ASSESSMENT SYSTEM
Akronim SIMONA
 Referentni broj DTP2-093-2.1
Website interreg-danube.eu/approved-projects/simona
Trajanje projekta 01.06.2018 do 31.05.2021
Uloga FZZG IPA PARTNER
Kontakt osoba iz FZZG ISMIR HAJDAREVIĆ
(e-mail: ismir.hajdarevic@fzzg.gov.ba
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

SIMONA je europski projekat u sklopu Interreg Danube Transnational Programme (DTP), koji je sufinansiran od strane Europske Unije. Partnerstvo SIMONA ima 17 stalnih partnera (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASPs), što omogućava vrlo uravnoteženu i jaku zastupljenost gotovo cijelog sliva rijeke Dunav.

EU zakonodavstvo (Direktiva 2013/39/EU i njene prethodne verzije) propisuje praćenje kvaliteta sedimenata i analiza trendova u smislu poduzimanja mjera, kako bi se osiguralo da se koncentracije opasnih tvari (HSs) značajno ne povećavaju u sedimentima i / ili relevantnoj bioti. Mada je kvalitet sedimenata u Dunavu okarakterisan kroz zajednička istraživanja Dunava (JDS 1 i 2) prije nekoliko godina, pri čemu je zaključeno da je onečišćenje sedimenata postojeći problem u slivu rijeke Dunav, DTP zemlje nisu imale dovoljno institucionalnih kapaciteta (informacije, smjernice i metode) za izgradnju mreže transnacionalnih monitoringa sedimenata za procjenu HS trendova. Očekuje se da će praćenje sedimenta ponuditi ekonomičnije alternative uobičajenom praćenju vode za HS, koje su navedene u Evropskoj okvirnoj direktivi o vodama EU (WFD). Stoga, projekt SIMONA odgovara trenutnoj potražnji za učinkovitim i usporedivim mjerenjima i procjenama kvaliteta sedimenata površinskih voda u Slivu rijeke Dunava (DRB), pružajući informacije o kvalitetu sedimenata, praćenje i ocjenjivanje kvaliteta sedimenata, kako bi podržala transnacionalnu suradnju u zajedničkom upravljanju vodnim resursima Sliva rijeke Dunav (DRB). Sistem je funkcionalna kompozicija sastav sedimenta (1) uzorkovanja, (2) laboratorijskih analiza, (3) protokola procjene i (4) SIMONA-alat (on-line IT aplikacija) koji se primjenjuju na lokalnim ali i strateškim razinama, što aktivno doprinosi postizanju praćenja kvalitete sedimenata i uvjeta hemijske procjene WFD. Glavni rezultat SIMONA-e bit će poboljšano, usklađeno i koordinirano praćenje kakvoće sedimenta u statusu vodnog tijela u slivu rijeke Dunav. Zajedno sa stručnjacima osposobljenim za upravljanje kvalitetom sedimenata od strane SIMONA, projekt će također stvoriti međunarodnu suradnju među zainteresiranim stranama vezanu uz praćenje koncentracija opasnih supstanci (HS-a) u vodi, sedimentima i bioti.                                  Na Inventory workshop-u će biti obučeno 40 stručnjaka, 40 stručnjaka osposobit će se na Stakeholder workshop-u, 30 stručnjaka osposobit će se na 1. SIMONA treningu, 30 stručnjaka na 2. SIMONA treningu i 30 stručnjaka na 3. SIMONA treningu.

 

Neposredna i srednjoročna korist projekta bit će transparentna metoda, koju podržava SIMONA alat za praćenje kvaliteta sedimenata, koji će potaknuti suradnju u transnacionalnom upravljanju vodama. Projekt je dugotrajni i pravovremeni odgovor na rastuće potrebe učinkovite procjene kvaliteta sedimenata za sljedeći RBMP koji bi trebao nastati u 2021. godini.

0 0