Slajdovi

Jedna od prioritetnih aktivnosti Federalnog zavoda za geologiju je izrada karata mineralnih sirovina. Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je uradio Kartu mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem u oktobru 2016. godine. Karta je urađena u GIS formatu. Na karti su prikazane pozicije svih važnijih ležišta mineralnih sirovina sa područja tog kantona, prostiranje ugljenih basena, kao i zone sa ležištima i pojavama metaličnih mineralnih sirovina. Karta mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona će pomoći pri definisanju potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina, izradi prostornih planova kantona i općina, a možda i najvažnije od svega je da obezbjeđuje podatke koji mogu privući direktna strana ulaganja u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
Slika 168
0 0