Slajdovi

KARTA LEŽIŠTA UGLJEVA FEDERACIJE BIH

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH uradio je Kartu ležišta ugljeva Federacije Bosne i Hercegovine.

Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja  (46), lignita (24) i treseta (2).

Ležišta na Karti su razvrstana prema statusu eksploatacije na sljedeće kategorije:

  • ležišta u eksploataciji;

  • ležišta u pripremi za eksploataciju;

  • ležišta na kojim nije vršena eksploatacija;

  • ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija.

Na karti su unešene i konture ugljenih basena (treseta, lignita i mrkog uglja), koji obuhvataju samo dijelove neogeonih ugljenih basena, na kojima je dokazano postojanje uglja, na osnovu istražnih radova ili izdanaka uglja.
Slika 159

Klikom na sliku dobivamo kartu u punoj veličini

0 0