Strateški ciljevi

Iz nadležnosti Federalnog zavoda za geologiju proizilazi da su glavni strateški ciljevi:

  1. Potpora Vladi Federacije BiH i ministarstvima,

  2. Naučna i primijenjena istraživanja.

  3. Podrška industriji i javnosti i

  4. Međunarodna saradnja

 

Realizacija ovih strateških ciljeva će se vršiti kroz:

-Izradu jedinstvene baze podataka o svim ležištima i pojavama mineralnih sirovina, vodama i klizištima na području Federacije BiH,

-Analizu stanja svih rezervi mineralnih sirovina u Federaciji BiH,

-Davanje prijedloga Vladi FBiH i Federalnim ministarstvima o potencijalnim prostorima za istraživanje mineralnih sirovina,

-Izradu geoloških karata Federacije BiH,

-Istraživanje mineralnih sirovina

 

0 0