Djelokrug rada

 

Federalni zavod za geologiju  je samostalna upravna organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti izrade geoloških karata, izrada karata mineralnih sirovina, istraživanje mineralnih sirovina i definisanje prostora potencijalnih za istraživanje mineralnih sirovina, obezbjeđenje podataka za donošenje odluke o strateškim mineralnim sirovinama, obezbjeđenje podataka koji će privući direktna strana ulaganja u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovinaizradu karata geotermalne energije, izradu katastara mineralnih sirovina, svih podzemnih voda i klizišta, izradu karata procjene opasnosti od klizišta, uspostavljanje geološkog informacionog centra Federacije BiH, unapređenje standarda iz oblasti geoloških istraživanja.


0 0